Så hanterar vi dina personuppgifter

Vi på DrSvar Sweden AB nr. 559253-3250 med adress Kyrkogatan 44, 411 15 Göteborg, behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som:

• Namn.
• Personnummer.
• Kontaktuppgifter (e-postadress, adress, telefonnummer).
• Datum för test samt testresultat.

• Passnummer.
• Tid för avresa.

• Avreseort och ankomstort.

De uppgifter vi behandlar om dig samlas huvudsakligen in direkt från dig i samband med att du kontaktar oss angående våra tjänster, när vi genomför våra tjänster, eller när du annars besöker och använder vår webbplats. Vi kan även komma att samla dina personuppgifter från en utomstående person som bokar ett test åt dig.
Om du inte tillhandahåller oss de personuppgifter som vi efterfrågar från dig i samband med våra tjänster så kommer vi inte att kunna utföra våra tjänster.

Syftet med en sådan behandling av dina personuppgifter är för att kunna ingå och fullgöra avtal med dig, dvs. ta emot, handlägga och leverera beställningar av våra tjänster, inklusive kommunikation med dig angående våra tjänster och dina beställningar, samt andra sedvanliga aktiviteter såsom att skicka order bekräftelser och hantera betalningsuppgifter för fakturering. Om du ingår avtal och tar emot avtalade tjänster från oss för annans räkning, t.ex. i egenskap av representant för ettföretag, sker vår behandling av dina personuppgifter med stöd av intresse av vägning, där vårt berättigade intresse är att kunna ingå respektive fullgöra avtalet med den du representerar.Vi har enligt Bokföringslagen (SFS – 1999:1078) en rättslig skyldighet att spara dina personuppgifter som behövs för bokföringsändamål i 7 år. I övrigt så sparar vi inte dina personuppgifter under längre tid än 1 år efter avslutat ärende för respektive ändamål.

Vi för digitala journaler vilka sparas i datumfiler. Hur vi ska och får behandla dina uppgifter är lagstadgat i Patientdatalagen (SFS 2008:355) och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2016:40). Vi har enligt Patientdatalagen (SFS2008:355) en rättslig skyldighet att spara dina journalhandlingar under minst 10 årefter att den sista uppgiften fördes in i handlingen.

Vi kommer alltid att följa gällande lagar om integritet, samt kommer att tillse att personlig information behandlas konfidentiellt. Med undantag för vad som uttryckligen stadgas här kommer vi inte, såvida det inte krävs till följd av lag eller enligt rättsligt bindande beslut från behöriga myndigheter, lämna personuppgifter till tredje part utan föregående samtycke.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av  dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på adressen ovan eller via vår e-postadress info@drsvar.se


 

Vi har fått dina uppgifter från [se punkt 3]. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är [se punkt 4]. Dina uppgifter kommer att sparas [se punkt 5].

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med [se punkt 6]. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU [se punkt 7].

Personuppgiftsansvarig är [se punkt 8].  [se punkt 9]. Du når vårt dataskyddsombud på [se punkt 10]. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Vi behandlar även din IP-adress för ändamålet att föra statistik över och analyserabesökstrafiken på vår webbplats. Behandlingen sker med stöd av intresseavvägning,där vårt berättigade intresse är att samla in underlag för att underhålla och förbättrafunktionaliteten, innehållet och säkerheten på vår webbplats. För mer information omhur vi använder cookies, se vår cookiepolicy. Vi behandlar och sparar information omhur besökare interagerar med vår webbplats i högst två (2) år efter insamling.Vi kan dock behöva spara personuppgifter under längre tid än som angetts ovan föratt kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk (normalt sett intelängre än 10 år).